مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین بارندگی در این استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۵۱ درصد نسبت به دوره آماری بلندمدت کاهش یافته است.

اعتدال و امید:

محسن عراقی زاده، افزود: در این مدت ۷۴ میلی متر باران در استان خراسان رضوی باریده است که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۶ درصدی دارد.
وی بیان کرد: مشهد از ابتدای سال زراعی جاری ۹۳ میلی متر بارندگی داشته که این میزان نسبت به دوره آماری بلندمدت ۵۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۵۹ درصد کاهش نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: میزان بارندگی در این مدت در تمام شهرستان های استان خراسان رضوی نسبت به دوره آماری بلندمدت کاهش داشته است.
عراقی زاده ادامه داد: بیشترین کاهش بارندگی در این مدت مربوط به شهرستان سبزوار با ۸۳ درصد بوده است و پس از سبزوار شهرستان های تایباد با ۷۲ و نیشابور با ۷۱ درصد بیشترین کاهش بارندگی را نسبت به دوره آماری تجربه کرده اند.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون شهرستان فریمان با ۱۱۵ میلی متر و سبزوار با ۲۵ میلی متر به ترتیب بیشترین و کمترین بارش را در استان داشته اند.
استان خراسان رضوی دارای اقلیم خشک و نیمه خشک و میانگین بارندگی آن کمتر از کشور است، به طوری که میانگین سالانه بارندگی کشور حدود ۲۵۰ میلیمتر و در این استان کمتر از ۲۱۰ میلیمتر است.