معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: نشاط اجتماعی نباید ساختار شکن و قالبی ابراز شود و این هنری است که مدیران فرهنگی باید به سوی آن حرکت کنند.

اعتدال و امید:

سید جواد حسینی روز چهارشنبه در نشست با روسای اداره های فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای خراسان رضوی در مشهد افزود: در ساختار جمعی جامعه ما هیجانات غمگنانه نهادینه شده اما زمانی که می خواهیم هیجان شادی اجتماعی را بروز دهیم دچار مشکل می شویم که در نتیجه، هیجانات شادی به صورت زیرزمینی و ساختار شکنانه یا کلیشه ای بروز می کند.
وی اظهار کرد: در مباحث و ارتباطات فردی جامعه ما شادی و نشاط به راحتی دیده می شود اما غم فردی به راحتی بروز نمی کند اما بالعکس در جامعه ما افراد به ویژه جوانان، غم و اندوه را به آسانی بروز می دهند و شادی خود را پنهان می کنند.
وی با اشاره به وجود نارضایتی و تنش های اجتماعی در جامعه گفت: در جامعه با کاهش اعتماد عمومی، کاهش نشاط اجتماعی و افزایش تضادها مواجه هستیم.
حسینی افزود: دشمنان و معاندان نیز اشاعه نا امیدی و نارضایتی و کاهش سرمایه های اجتماعی را از طریق بدبین کردن مردم به عملکرد دستگاههای اجرایی دنبال می کنند.
وی اظهار کرد: باید کارآمدی نظام را نشان داد و به دنبال افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی بود و رکن اصلی عمل به این مهم، ارتقای فعالیتهای فرهنگی است.
وی گفت: کارآمدی نظام، حقوق شهروندی، بنیان سالم خانواده، شهر و مبلمان شهری سالم و وضعیت اقتصادی برخی از مولفه هایی هستند که نشاط ایجاد می کنند و لیکن بخش عمده ای از ایجاد نشاط به برنامه های فرهنگی مرتبط است.
حسینی افزود: باید شادمانی جمعی را به بدنه جامعه آورد و برگزاری هفته های فرهنگی شهرستانها راهی برای ایجاد نشاط اجتماعی با پرهیز از برنامه های ساختار شکن و قالبی است.
وی اظهار کرد: جامعه کنونی ایران با برخی تضادها و تعارضات فرهنگی مواجه است لذا یکی از رسالتهای ما باید ایجاد وحدت فرهنگی، هویت فرهنگی و انسجام فرهنگی باشد و این یکی از اهداف برگزاری هفته های فرهنگی است.
وی گفت: برخی عناصر و مولفه های فرهنگی جامعه ما وام گرفته از غرب است، بخشی از فرهنگ ما را عناصر فرهنگ ملی و عرفی تشکیل می دهد و بخشی دیگر از فرهنگ ما برگرفته از فرهنگ دینی است که گاهی این عناصر در جامعه با یکدیگر همخوانی ندارند لذا شاهد تضادها و تعارضات فرهنگی در جامعه هستیم.
حسینی افزود: تضادهای فرهنگی می تواند زیربنای فرهنگی جامعه را خدشه دار کند لذا اجزا و عناصر فرهنگ، باید مقوم و موید یکدیگر باشند.
وی اظهار کرد: هفته های فرهنگی شهرستانهای خراسان رضوی از اردیبهشت ماه امسال در شرکت پدیده شاندیز شهرستان بینالود برگزار می شود و هر شهرستان طی سه شب دستاوردها و برنامه های فرهنگی خود را در معرض دید عموم قرار می دهد.