رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: تعداد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی پارسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود که به این تعداد امسال حدود ۳۰ هزار نفر افزوده شده است.

افزایش ۳۰ هزار نفری جمعیت دانش آموزی خراسان رضویبه گزارش اعتدال و امید ؛ سیدجواد قوامی نژاد رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: جمعیت دانش آموزی خراسان رضوی امسال نسبت به سال گذشته ۲/۵ درصد افزایش یافته است.

قوامی نژاد با اشاره به اینکه همچنان ثبت نام دانش آموزان ادامه دارد افزود: افزایش زاد و ولد، مهاجرت و جا به جایی بین استانی مهمترین عوامل افزایش جمعیت دانش آموزی در این استان است.