معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: عبور از بحران فقط با اتحاد و انسجام ملی امکانپذیر است لذا می بایست همه با هم باشیم و با دولت همکاری کنیم.

اعتدال و امید:

محمدرحیم نوروزیان روز چهارشنبه در همایش استانی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد در مشهد افزود: یکی از تبعات جعل اسناد هجوم به امنیت خاطر و اعتماد عمومی مردم است لذا باید همه با هم همکاری کنیم تا بتوان سطح جعل اسناد را در استانی مثل خراسان رضوی که متبرک به عطر مرقد مطهر امام هشتم(ع) است پایین آورد.
وی در جمع مسئولان حراست ادارات، شرکتهای دولتی، دانشگاهها، اعضای کمیسیون استانی پیشگری و مقابله با جعل، معاونان فرمانداران و کارشناسان اسناد خراسان رضوی گفت: حجم گردش مالی جعل اسناد در کشور رقم قابل توجهی است. خیلی از سودجویان دچار وسوسه می شوند، به همین سبب باید راههای پیشگیری را با جدیت دنبال کرد.
دبیر ستاد مرکزی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی نیز در این مراسم گفت: با بکارگیری فناوری نوین، آموزش کارکنان مرتبط و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات عمومی میزان رشد جعل اسناد رسمی در کشور به شدت کاهش یافته است.
کاظم شادکام افزود: هم اینک با استفاده از فناوریهای نوین امکان جعل در اسناد رسمی ملکی، شناسنامه و کارت ملی در کشور به صفر رسیده اما همچنان لزوم آموزش و افزایش آگاهی کارکنان مرتبط احساس می شود.
وی ادامه داد: رشد معظل اجتماعی جعل اسناد در جامعه دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها پیشرفت و توسعه فناوری به ویژه در حوزه چاپ نشر و رایانه، پایین بودن ضریب امینی مدارک و اسناد، انگیزه سودجویانه، ضعف قوانین بازدارنده مجرمان، سطح پایین اطلاعات عمومی افراد جامعه و دسترسی آسان به ابزار و تجهیزات ارتکاب جعل است.
هشتمن همایش استانی آموزش پیشگیری و مقابله با جعل استاد رسمی با موضوعات آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با جعل اسناد، شیوه ها و شگردهای جعل و راههای مقابله با آن، آشنایی با ضرایب و مولفه های اسناد رسمی و نیز آینده نگری در گذر از اسناد فیزیکی به الکترونیکی در مشهد برگزار شد.