عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بخش مهم تمدن سازی اسلامی، نظام آموزش و پرورش مطلوب است که باید در این نظام نقاط مفقوده را پیدا کرد.

باید نقاط مفقوده در نظام آموزش و پرورش را پیدا کرد/بخش مهم تمدن سازی اسلامی، نظام آموزش و پرورش مطلوب استبه گزارش اعتدال و امید؛ سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  در نشست با روحانیون فعال در امر آموزش و پرورش در مشهد افزود: دولت بخشی از بودجه سالانه و برنامه‌های هدفگذاری شده خود را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهد و آن‌ها را اجرایی می‌کند، اما باید نقاط مفقوده در نظام آموزش و پرورش را پیدا کرد و برای آن تدبیری اندیشید.
وی ا فزود: باید متناسب با نیاز امروز جامعه و هدف تمدن اسلامی مد نظر جمهوری اسلامی، تصویری از یک نظام آموزش و پرورش مطلوب را ترسیم کرد و آن را با نظام فعلی تطبیق داد تا نقاط مفقوده و مطلوب آن مشخص شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تربیت مربی برای بچه‌های مسجدی و تبدیل مسجد به مدرسه را فعالیتی ارزشمند دانست و گفت: این حرکت که از سوی برخی روحانیون در مشهد آغاز شده است نباید تنها محدود به این شهر باشد بلکه باید این برنامه را در کل کشور و برای تمام جمعیت ایران در نظر گرفت.
جلیلی افزود: نظام آموزش و پرورش در کشور تجارب و برنامه‌های بسیار از سر گذرانده و در این برهه عده‌ای با انگیزه کمک به تعلیم و تربیت باب مدارس غیر انتفاعی را باز کردند و گشایش این مدارس تجارب گذشته نظام در بخش آموزش و پرورش است.
وی  گفت: بخش مهم تمدن سازی اسلامی، نظام آموزش و پرورش مطلوب است که باید از نظر محتوا و برنامه عملی غنی باشد لذا باید الزامات و برنامه عملی برای این نوع نظام آموزش و پرورش تدوین شود که این وظیفه برعهده حوزویان و فعالان فرهنگی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بخش آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی برای تحول نیازمند توجه به چهار محور است، نخستین محور مبانی پایه است که در این خصوص سند تحول بنیادین را در اختیار داریم، محور دوم خصوصی سازی مدارس است که باید وجود یا نبود آن مورد بررسی قرار گیرد.
جلیلیی افزود: محور سوم در اختیار داشتن مدرسه الگویی برای رسیدن به تحول در آموزش و پرورش است و محور چهارم هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی مختلف برای استفاده از مساجد در آموزش و پرورش می‌باشد.
وی  گفت: در مجموع برای تدوین طرح مطلوب به منظور رسیدن به نظام آموزش و پرورش متناسب با هدف تمدن سازی اسلامی، باید جلسات هم اندیشی فعالان حوزوی و فرهنگی در این بخش افزایش یابد تا به طرح قابل تکثیر در کشور دست یافت.