مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت : جنگ دشمن دیگر نظامی نیست بلکه جنگ اقتصادی است؛ دشمن در حوزه اقتصاد ورود پیدا کرده است تا بتواند به ما ضربه بزند .

جنگ دشمن جنگ اقتصادی استبه گزارش اعتدال و امید ؛ خدابنده مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در همایش پدافند غیر عامل خراسان رضوی گفت: مقام رهبری درباره پدافندغیر عامل فرمودند: پدافند غیر عامل یک اصل برای همیشه است و مقطعی نیست.
وی افزود:پدافند غیرعامل مسئولیت سازی است؛ همانطور که ما بدن خود را در مقابل تهدیدات مختلف واکسیناسیون می‌کنیم پدافند هم این امکان را برای کشور فراهم می‌کند.
خدابنده تصریح کرد:ما باید قدرت بازدارندگی و مقاومت خود را در مقابل دشمنان افزایش دهیم تا دشمن نتواند در مقابل ما بایستد و اقدامی انجام دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد:در آموزش و پرورش در سه حوزه اولیا، مدیران و دانش آموزان برنامه‌هایی با توجه به فرهنگ پدافند غیرعامل در نظر گرفته ایم.

وی اظهارداشت : ما هم باید با پدافند اقتصادی در مقابل تهدیدات مقتدرانه بایستیم.