معاون امنیتی، سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: پدافند غیرعامل یک امر عقلی و دفاع غیر مسلحانه است.

پدافند غیر عامل امری غیر مسلحانه استبه گزارش اعتدال و امید ؛ نوروزیان معاون امنیتی، سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی در همایش پدافند غیر عامل خراسان رضوی گفت:خداوند قدرت عقل به ما داده تا با تفکرو تامل در مقابل تهدیدات بایستیم.

نوروزیان تصریح کرد: بسیاری از سامانه‌های دفاعی حتی در جانوران بصورت پدافند غیرعامل می‌باشد و این نشان دهنده این امر در زندگی این جانوران است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت:هر کشوری که تهدیدات متوجه او است پدافند غیرعامل برایش معنا می‌شود و یک امر شرعی و دینی نیز است.

وی افزود:هر حکومتی در سیستم مدیریتی خودش باید این نوع پدافند را رعایت کند تا دچار مشکل نشود.

نوروزیان اظهار داشت: پدافند یعنی شما هر لحظه آمادگی ایستادگی و مقابله با هر نوع تهدیدی را دارید و این موضوع باید در مدارس و دانشگاه مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.