قربان میرزایی در حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی معرفی شد.

معرفی سرپرست استانداری خراسان رضویبه گزارش اعتدال و امید ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بعد از پایان ماموریت علیرضا رشیدیان در استانداری خراسان رضوی بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، قربان میرزایی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.

میرزایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استانداری خراسان رضوی است.

علیرضا رشیدیان از ۱۴ اسفند ۹۲ استاندار خراسان رضوی بوده است.